هوشمند فکر کنید و هوشمند زندگی کنید

کنگره جهانی پوست 2019 ایتالیا

ارائه مقاله بررسى اثربخشى درمان پيپرين موضعي+ NBUVB در مقايسه با NBUVB به تنهايى در درمان بيمارى ويتيليگو The effect of topical piperine combined with narrowband UVB on vitiligo treatment ...